BESTELLINGEN WEBSHOP WWW. BOHEMIDA.COM

Algemene Voorwaarden HiBag 2022

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking

stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn

herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand

aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde

ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

HiBag

De Steiger 77, 1351AE Almere

Te bezoeken op afspraak

Te bereiken per email info@bohemida.com

KvK-nummer: 85461032

Btw-identificatienummer: NL004104176B89

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer

en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs

niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden

aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze

voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling

overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het

oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene

voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te

passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in

het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact

overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door

hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en

indien gewenst herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

worden gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan

raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen

in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van

de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op

de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van

voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (2 weken). Deze

bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of

een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. LET OP, labels

en kaartjes mogen niet worden verwijderd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en

verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer

verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikelen die niet aan bovengenoemde

punten voldoen, voorbeeld make-up vlek op een geretourneerde blouse zullen niet

worden vergoed.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht

dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de

ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het

modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken

van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,

bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft

gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan

de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de

dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is

wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is (zoals bovenstaand

vermeld is in Artikel 6.2) door de webwinkelier.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten

zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien

de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de

ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is

voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de

ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te

geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De

ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van

de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor

eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of

door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen

van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die

de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit

van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien

de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht

op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument

geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht

op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag

dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal

op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt

geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De

kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt

tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van

ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet

stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en

tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie

maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de

verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur

worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in

geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,

afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van

dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)

wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of

kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na

een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een

maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het

einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn

als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een

dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de

overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke

kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Raadpleeg hiervoor onze

website.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de

gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer

schriftelijk anders aangeeft.

5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer

naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook

indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.